Valve Shims


$23.95

SKU: H-5PK1000195_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 1.95mm

$23.95

SKU: H-5PK1000200_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.00mm

$23.95

SKU: H-5PK1000205_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.05mm

$23.95

SKU: H-5PK1000210_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.10mm

$23.95

SKU: H-5PK1000215_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.15mm

$23.95

SKU: H-5PK1000220_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.20mm

$23.95

SKU: H-5PK1000225_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.25mm

$23.95

SKU: H-5PK1000230_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.30mm

$23.95

SKU: H-5PK1000235_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.35mm

$23.95

SKU: H-5PK1000240_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.40mm

$23.95

SKU: H-5PK1000245_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.45mm

$23.95

SKU: H-5PK1000250_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.50mm

$23.95

SKU: H-5PK1000255_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.55mm

$23.95

SKU: H-5PK1000260_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.60mm

$23.95

SKU: H-5PK1000265_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.65mm

$23.95

SKU: H-5PK1000270_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.70mm

$23.95

SKU: H-5PK1000275_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.75mm

$23.95

SKU: H-5PK1000280_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.80mm

$23.95

SKU: H-5PK1000285_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.85mm

$23.95

SKU: H-5PK1000290_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.90mm

$23.95

SKU: H-5PK1000295_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 2.95mm

$23.95

SKU: H-5PK1000300_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 3.00mm

$23.95

SKU: H-5PK1000305_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 3.05mm

$23.95

SKU: H-5PK1000310_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 3.10mm

$23.95

SKU: H-5PK1000315_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 3.15mm

$23.95

SKU: H-5PK1000320_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 3.20mm

$23.95

SKU: H-5PK1000325_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 10.00mm x 3.25mm

$23.95

SKU: H-5PK1300185_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 1.85mm

$23.95

SKU: H-5PK1300190_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 1.90mm

$23.95

SKU: H-5PK1300195_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 1.95mm

$23.95

SKU: H-5PK1300200_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.00mm

$23.95

SKU: H-5PK1300205_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.05mm

$23.95

SKU: H-5PK1300210_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.10mm

$23.95

SKU: H-5PK1300215_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.15mm

$23.95

SKU: H-5PK1300220_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.20mm

$23.95

SKU: H-5PK1300225_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.25mm

$23.95

SKU: H-5PK1300235_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.35mm

$23.95

SKU: H-5PK1300240_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.40mm

$23.95

SKU: H-5PK1300245_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.45mm

$23.95

SKU: H-5PK1300250_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.50mm

$23.95

SKU: H-5PK1300255_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.55mm

$23.95

SKU: H-5PK1300260_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.60mm

$23.95

SKU: H-5PK1300265_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.65mm

$23.95

SKU: H-5PK1300270_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.70mm

$23.95

SKU: H-5PK1300275_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.75mm

$23.95

SKU: H-5PK1300280_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.80mm

$23.95

SKU: H-5PK1300285_1

Hot Cams Valve Shim Refill Kit 5 piece 13.00mm x 2.85mm